VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Wyper B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 64139832 .

2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1 Wyper: Wyper is de handelsnaam van de besloten vennootschap Wyper B.V. Wyper is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 64139832) en gevestigd aan Laan van Kronenburg 14, 1183 AS te Amstelveen. Wyper wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd.

2 Website: http://www.Wyperwash.com en andere aan Wyper verbonden domeinnamen en applicaties.

3 Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die de Website van Wyper bezoekt.

4 Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op de Website van Wyper heeft geregistreerd.

5 Opdrachtgever: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te besteden aan een Partner.

6 Partner: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te voeren voor een Opdrachtgever en het Screenings- en verificatieproces heeft doorlopen.

7Screenings- en verificatieproces: Het proces dat Partners dienen te doorlopen, alvorens zij een Opdracht kunnen aanvaarden en uitvoeren.

8 Betaling: De betaling van de Opdrachtprijs door Opdrachtgever.

9 Boeking: De overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Partner die tot stand komt via de Website, zie ook “Opdracht”.

10 Annuleren: Indien Opdrachtgever of Partner een uitstaande Boeking wenst te beëindigen vóór de aanvangsdatum.

11 “No show” – beleid: Beleid dat wordt gevoerd indien Partner of Opdrachtgever een afgesproken Boeking niet naleeft.

12 Opdracht: De opdracht, vastgesteld en omschreven op de Website door Wyper waarin de details, voorwaarden en prijs van de opdracht staan beschreven.

13 Opdrachtprijs: De prijs die de Opdrachtgever met de Partner heeft afgesproken voor het uitvoeren van de Opdracht.

14 Opdrachtverdiensten: Het bedrag dat de Partner ontvangt voor het uitvoeren van de Opdracht. Dit is de Opdrachtprijs minus de Boekingskosten.

16 Boekingskosten: Bemiddelingsfee, oftewel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van Wyper tussen Gebruikers.

17 Gedragsregels gebruikers: Dit zijn de regels waaraan iedere Gebruiker bij Wyper zich dient te confirmeren.

18 Berichtensysteem: Het systeem op de Website wat Gebruikers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren betreffende een Opdracht.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het intellectuele eigendomsrecht van alle vormen van informatie, inhoud en vormgeving, op de Website (waaronder maar niet beperkt to logo’s, teksten, databestanden, foto’s en (animatie)films) berust bij Wyper of deren.

1Hyperlinks en verwijzingen naar de Website of pagina’s van de Website zijn toegestaan.

2Het kopiëren of gebruiken van onderdelen van de Website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wyper niet toegestaan.

3Het methodisch en geautomatiseerd doorlopen van de inhoud door robots (crawlers en/of spiders) is toegestaan als er wordt voldaan het robots.txt convenant, dat op de Website is vermeld.

4. AANPASSINGEN INFORMATIE

We doen er alles aan om Gebruiker zo goed en volledig mogelijk te informeren over onze diensten, prijzen en tarieven. Desondanks kunnen we geen garanties geven dat deze informatie altijd juist en volledig is. Wyper behoudt het recht om eenzijdig (type)fouten te corrigeren. Wyper behoudt ook het recht om de inhoud van de Website, op ieder moment en zonder vooraankondiging, te wijzigen. Wyper is niet aansprakelijk voor (type)fouten.

5. ONDERHOUD WEBSITE

Het uitgangspunt is om de Website voortdurend online te houden. Wyper behoudt echter het recht om de Website, of een gedeelte van de Website, (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de Website. Voor eventuele gevolgen hiervan is Wyper niet aansprakelijk.

6. HYPERLINKS NAAR DERDEN

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden; deze links zijn ter informatie van Bezoeker opgenomen. Wyper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

7. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wyper houdt gegevens, zoals surf- en klikgedrag, van Gebruikers bij. Ook bewaren wij de door Gebruiker verstrekte gegevens in een database. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Door akkoordverklaring van deze Algemene Voorwaarden stemt Gebruiker hier expliciet mee in.

In het Privacy- en Cookiebeleid kan Gebruiker informatie vinden over de gegevens die wij voor de Website bijhouden, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat dit voor de Gebruiker betekent. Door als Gebruiker op onze Website te zijn geregistreerd of door gebruik te maken van deze Website gaat gebruiker akkoord met:

1het Privacy- en Cookiebeleid van Wyper;

2het bijhouden en het gebruiken van (persoons-)gegevens zoals vermeld staat in deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid.

8. REGISTRATIE

Een persoon is Gebruiker nadat hij zich als Opdrachtgever of Partner heeft geregistreerd op de Website. Daarvoor wordt gesproken van Bezoekers. Bezoekers die en Opdracht willen plaatsen of uitvoeren dienen zich eerst via de Website als Gebruiker te registreren. Voordat een Bezoeker zich kan registreren op de Website dient hij de verzochte informatie aan te leveren en aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden registratie Opdrachtgever:

1minimaal 18 jaar oud;

2officieel woonachtig in Nederland.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met het uitbesteden van Opdrachten.

Voorwaarden registratie Partner

1minimaal 18 jaar oud;

2officieel woonachtig in Nederland;

3in het bezit van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;

4een W.A. verzekering hebben;

5Screening- en verificatieproces met succes doorlopen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met het aannemen en uitvoeren van Opdrachten.

Partner is verplicht alle bijverdiensten door te geven aan de Belastingdienst, zelfs als geen belasting hoeft te worden betaald. Wyper is niet verantwoordelijk voor de aangifte die moet worden gedaan of voor de belasting die eventueel door Partner betaald moet worden. Partner is hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem voor advies over fiscale situaties en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur.

Wyper heeft het recht zonder opgave van redenen de registratie te weigeren of te annuleren.

9. SCREENINGS- EN VERIFICATIEPROCES

Voordat Partner aan de slag kan, dient hij het Screenings- en verificatieproces te doorlopen. Wyper heeft het recht de identiteit en het adres van de Partner te controleren. Wyper heeft het recht zonder opgave van redenen de aanvraag om Partner te worden te weigeren of te annuleren.

Het Screenings- en verificatieproces bestaat onder andere uit:

1uitgebreide verstrekking van gegevens (waaronder maar niet beperkt tot telefoonnummer, het aangeven van specifieke vaardigheden, het aangeven van methode van vervoer);

2verstrekking van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;

3verstrekking van een afschrift van de W.A. verzekering van Partner;

4een social media controle, waarbij Gebruiker toestemming verleent minstens één valide social media profiel te koppelen aan de Website;

5een persoonlijke intake met Wyper, waarbij getoetst wordt of Gebruiker past binnen het profiel van onze Partners.

10. UITBESTEDEN/ACCEPTEREN VAN EEN OPDRACHT

Alle Gebruikers kunnen Opdrachten uitbesteden. Opdrachtgever plaatst een Opdracht via de website, welke Partners vervolgens kunnen accepteren. Nadat Opdrachtgever en Partner overeenstemming over de Opdrachtdetails en Opdrachtvoorwaarden hebben bereikt, komt de Boeking tot stand. Bij totstandkoming van de Boeking ontvangt de Opdrachtgever een gespecificeerde factuur. Deze factuur bestaat uit de Opdrachtprijs en eventuele overige kosten. Volledige betaling dient voorafgaand aan de Opdracht te geschieden.

Wyper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een Boeking. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering doordat de bovenstaande bepalingen niet zijn nageleefd.

Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat bij het uitbesteden van zijn Opdracht, hij een overeenkomst aangaat met de Partner en niet met Wyper. Wyper treedt slechts op als bemiddelaar.

11. AANNEMEN VAN EEN OPDRACHT

Om op Opdrachten aan te kunnen nemen, dient de Partner te zijn geregistreerd en derhalve het Screenings- en verificatieproces te hebben doorlopen. De Partner kan hierna pas aangeboden Opdrachten accepteren. Nadat Partner en Opdrachtgever het eens zijn over de Opdrachtdetails accepteren Opdrachtgever en Partner de Opdracht. Na acceptatie vindt de feitelijke overeenkomst van Opdracht plaats.

Partner begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer hij een Opdracht aanneemt, Partner een overeenkomst aangaat met de Opdrachtgever en niet met Wyper. Wyper treedt slechts op als bemiddelaar.

12. BETALING VAN DE OPDRACHTPRIJS

Opdrachtgever geeft Wyper het recht de Opdrachtprijs en eventuele overige kosten in rekening te brengen. Wyper behoudt het recht eventuele factureringsfouten te corrigeren.

Na accepteren van de Opdracht geeft Opdrachtgever of Partner via een button op de Website aan dat de Opdracht is geaccepteerd.

Wyper erkent contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de Algemene Voorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de Website plaats te vinden. Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door onze Algemene Voorwaarden zoals door het Annuleringsbeleid en het “No show” – beleid.

13. BETALING AAN PARTNER

Partner geeft Wyper het recht de Opdrachtprijs en eventuele overige kosten aan Opdrachtgever te factureren. Op de Opdrachtprijs worden de Boekingskosten door Wyper ingehouden, waarna de Opdrachtverdiensten na 14 dagen in het account van de Partner beschikbaar worden gesteld.

Zodra de Opdrachtverdiensten in het account van de Partner beschikbaar zijn, kan Partner via de Website opdracht geven dat dit bedrag wordt uitbetaald aan Partner via de door Partner aangegeven betalingsmethode. Uitbetaling kan pas plaatsvinden zodra Partner een bedrag van minimaal € 25 ,- beschikbaar heeft in zijn account.

14. BOEKING

De Boeking komt tot stand nadat overeenstemming is bereikt over de Opdrachtdetails en de Opdrachtvoorwaarden. De Opdracht wordt vastgelegd op de Website waar de details, voorwaarden en prijs van de Opdracht staan beschreven. De Boeking eindigt nadat de Opdracht is uitgevoerd. Zowel Opdrachtgever als Partner kunnen middels een button op de Website kenbaar maken dat de Opdracht is geaccepteerd en voltooid.

Partner dient de Opdracht te annuleren dan wel te beëindigen als de Opdracht persoonlijk gevaar oplevert of sterk afwijkt van wat afgesproken is. De Partner kan in de betreffende boekingsperiode maximaal één Opdracht tegelijkertijd doen.

15. MEER EN MINDER WERK

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering hiervan het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Opdracht aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Partner de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Zowel het noodzakelijke meerwerk als het meerwerk op verzoek van Opdrachtgever, dient schriftelijk overeengekomen te worden.

16. HERROEPINGSRECHT BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

De Gebruiker, zijnde een consument, heeft de mogelijkheid de bemiddelingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan op het moment van totstandkoming van de Boeking.

Het herroepingsrecht van de Gebruiker is uitgesloten indien de bemiddeling, met uitdrukkelijke instemming van Gebruiker, is aangevangen en binnen de bedenktermijn volledig is nagekomen.

Indien bemiddeling door Wyper is aangevangen (verstrekken van gegevens tussen Opdrachtgever en Partner), en Gebruiker binnen de bedenktermijn van veertien dagen de dienst herroept, is de Gebruiker een betaling van 20% van de Opdrachtprijs verschuldigd voor de bemiddelingsdiensten die reeds door Wyper zijn verricht.

17. ANNULEREN / HERROEPEN OPDRACHT

Het is Opdrachtgever en Partner toegestaan een Boeking uiterlijk 24 uur voordat de Opdracht wordt uitgevoerd te annuleren. Annulering geschiedt via een button op de Website. Bij annulering van de Boeking door Opdrachtgever is Opdrachtgever 20% van de Opdrachtprijs aan Wyper verschuldigd, als zijnde Boekingskosten.

Opdrachtgevers en Partners kunnen geen rechten ontlenen aan het annuleringsbeleid.

Is een Boeking tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Partner en is Partner een rechtspersoon, dan is het herroepingsrecht van overeenkomstige toepassing. Het is Opdrachtgever, zijnde natuurlijk persoon, in dat geval toegestaan de Opdracht, zolang deze niet is voltooid, gedurende veertien dagen, zonder opgave van redenen te herroepen zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Kosten voor de bemiddeling, de Boekingskosten, dienen echter wel te worden nagekomen.

Indien de Opdracht als is aangevangen wanneer deze wordt herroepen, is Opdrachtgever een evenredig deel van de oorspronkelijke Opdrachtprijs verschuldigd.

18. “NO SHOW” – BELEID

Er is sprake van “no show” als:

1Opdrachtgever niet heeft geannuleerd en de Partner 30 minuten na het afgesproken tijdstip nog niet in de gelegenheid is gesteld de Opdracht uit te voeren.

2Partner niet binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is.

Wyper hanteert dit beleid aangezien een “no show” ongemak of kosten kan veroorzaken voor de andere partij en het tast bovendien de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan. Om dit te ontmoedigen hebben we dit “no show” – beleid opgesteld. Opdrachtgevers en Partners kunnen geen rechten ontlenen aan het “no show” – beleid. “No show” brengt met zich mee dat de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd.

Indien sprake is van “no show” door Opdrachtgever, is Opdrachtgever de Boekingskosten, 50% van de Opdrachtverdiensten voor Partner verschuldigd aan Wyper.

Indien sprake is van “no show” door Partner worden voor Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht en vervallen alle betalingsverplichtingen voor deze Boeking. Wyper zal zelf sancties opleggen aan deze Partner. Wyper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een “no show” door Partner.

19. OPDRACHTPRIJS

Dit is de prijs die Opdrachtgever met Partner heeft afgesproken om een Opdracht te laten uitvoeren. Wyper hanteert standaard adviesprijzen. De Opdrachtprijs dient minimaal € 10 ,- te bedragen.

21. BOEKINGSKOSTEN

Wyper berekent Boekingskosten per Boeking, oftewel een bemiddelingsfee, ter hoogte van een vooraf bepaald percentage (%) van de Opdrachtprijs. Deze Boekingskosten zitten in de Opdrachtprijs inbegrepen en worden door Partner gedragen. De Boekingskosten worden ingehouden op de Opdrachtprijs alvorens de Opdrachtverdiensten aan Partner worden uitbetaald. De hoogte van de Boekingskosten zijn door Partner te bekijken op de Website.

22. ONTWIJKING BOEKINGSKOSTEN

De Boekingskosten die Wyper hanteert zijn noodzakelijk om de Website online te houden en haar platform te faciliteren. Het is derhalve niet toegestaan om:

1de (prijs)onderhandelingen van een Opdracht aanvraag op de Website buiten de Website en/of het Berichtensysteem om te doen;

2contactgegevens te verstrekken middels de Website voordat er sprake is van een Boeking;

3een e-mailadres of telefoonnummer te plaatsen op de Website, behalve bij de invulvelden waar dit expliciet staat vermeld;

4betaling van de Opdracht bewust buiten de Website om te doen.

Indien één of meerdere van de bovenstaande regels worden overtreden, heeft Wyper het recht om de betreffende persoon als Gebruiker van de Website te verwijderen en in de toekomst te weigeren. Gebruiker verliest in dit geval het recht om aanspraak te maken op eventueel saldo wat nog beschikbaar is in zijn account.

23. GEDRAGSREGELS GEBRUIKERS

Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor Wyper. We hebben een aantal gedragsregels opgesteld om fouten en misverstanden te voorkomen. Iedere Gebruiker dient zich te houden aan deze gedragsregels:

1Gebruiker gaat discreet om met de gegevens van andere Gebruikers. Het is verboden deze gegevens te gebruiker voor commerciële doeleinden of aan derden te verstrekken;

2Het is Gebruiker verboden de Website te gebruiken om te spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen, of op een andere wijze wettelijke rechten van anderen of Wyper schenden;

3Gebruiker gebruikt geen onjuiste of fictieve gegevens;

4Gebruiker dient bij het gebruiker van de Website, het aanvragen- en aannemen van een Opdracht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;

5Gebruiker adverteert niet met goederen of diensten voor commercieel doel dat niet relevant is voor de uitoefening van de Opdracht die wordt aangeboden op de Website;

6Gebruiker communiceert helder over de Opdrachtdetails en de voorwaarden;

7Indien de Opdracht, om wat voor reden dan ook, niet door kan gaan, dient Gebruiker dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Gebruiker annuleert dan met inachtneming van het annuleringsbeleid;

24. NEGATIEVE FEEDBACK

Wyper heet het recht om bij het ontvangen van klachten over Gebruiker, het profiel van deze Gebruiker, zonder nadere uitleg, te verwijderen. Wanneer het account van de Gebruiker is verwijderd, is Wyper niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat, omdat een Boeking niet kan worden uitgevoerd. Gebruiker is derhalve zelf aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit de Annulering na verwijdering van zijn profiel. Voor klachten kan Gebruiker e-mailen naar support@Wyper.nl.

25. VERANTWOORDELIJKHEID VAN EN VRIJWARING DOOR GEBRUIKERS

Verantwoordelijkheid Gebruiker:

1Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de Website plaatst;

2Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijkheid Opdrachtgever:

1Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Opdrachten die hij op de Website plaatst. Dit betekent dat hij rekening dient te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;

2Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de overeenkomst die hij met Partner is aangegaan;

3Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Opdracht.

Verantwoordelijkheid Partner:

1Partner is zelf verantwoordelijk om zijn verdiensten door te geven aan de Belastingdienst. Neem voor advies over de fiscale situatie en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur;

2Partner is verantwoordelijk voor de Opdracht die hij met Opdrachtgever is aangegaan;

3Partner is verantwoordelijk voor het naleven van de Opdracht.

Vrijwaring door Gebruikers:

Opdrachtgevers en Partners vrijwaren Wyper van enigerlei vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en kosten ten gevolge van:

1het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden;

2het niet tot stand komen van een Boeking;

3het niet naleven van de overeenkomst van Opdracht;

4een vordering van een derde doordat er informatie op de Website is gezet die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde;

5het handelen of het nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;

6letsel of overlijden dat ontstaat tijdens het uitvoeren van een Opdracht.

26. AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN Wyper

1Wyper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheid van (controle)uitslagen of (controle) informatie die wij van derden ontvangen. Dit geldt ook voor de uitkomsten van controles die zijn uitgevoerd op Partners;

2Wyper is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van enige verplichtingen ten gevolge van overmacht. Overmacht is een omstandigheid die buiten de macht van Wyper ligt;

3Wyper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud die Opdrachtgevers en Partners op de Website plaatsen;

4Wyper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor letselschade of elke andere vorm van schade die ontstaat tijdens of na het uitvoeren van de Opdracht;

5Wyper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het handelen of het nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;

6Wyper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige door de Partner, de Opdrachtgever of door derden geleden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen de schade aan eigendom van de Partner, de Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7Wyper is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever of Partner welke is ontstaan door het gebruik van de Website, indien deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Wyper. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wyper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de Opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

27. BEËINDIGING VAN DE REGISTRATIE

Wanneer Gebruiker zijn registratie wenst te beëindigen, zullen we dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als Opdrachtgever of Partner door de beëindiging van de registratie één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

28. GESCHILLEN

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Wyper en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Geschillen tussen Opdrachtgever en Partner dienen in eerste instantie zelf opgelost te worden. Indien partijen niet tot een voor beide acceptabele oplossing kunnen komen, ontvangen wij graag een brief of e-mail met daarin de uiteenzetting van het geschil/van de situatie. Wij zullen de zaak onderzoeken optreden als arbiter. Voor zowel Opdrachtgever als Partner is de uitspraak van Wyper bindend. De Opdrachtverdiensten zullen gedurende de klachtbehandeling niet aan Partner beschikbaar worden gesteld. Voor geschillen kan Gebruiker e-mailen naar support@Wyper.nl.

Amsterdam, 18 mei 2016